Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg

Als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg geef je begeleiding die aansluit bij de behoeften van je cliënten. Je ondersteunt ouderen of helpt mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, (psychische) ziekte, verslaving of
gedragsproblemen. Je richt je op het welzijn van je cliënten en zorgt, waar mogelijk, dat ze actief meedoen aan de maatschappij. Je kijkt voortdurend naar hun uitdagingen en mogelijkheden. En je weet ze met creatieve oplossingen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.

Leerweg
BOL/BBL
*BBL alleen bij voldoende deelname
Duur
3 jaar
Niveau
4
Plaats

Voorheen: Maatschappelijke Zorg (n4)

 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Vergroot het welzijn van jouw cliënten

Ben jij iemand die weet van aanpakken? Dan is persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg misschien wel dé rol voor jou. Jij neemt de leiding én zorgt ervoor dat je cliënten zelf het initiatief nemen. Samen met hen stel jij hun ondersteuningsplan op. Een deel van de
uitvoering van dat plan verzorg je zelf, voor het andere deel schakel je collega’s en naasten in. Je hebt dus ook een coördinerende rol.


Je leert nauw samenwerken met collega’s en focust je in je opleiding bijvoorbeeld op hoe je gesprekken kunt voeren, zowel individueel
als in groepsverband. Deze gesprekken heb je regelmatig. Niet alleen met de cliënten zelf, maar bijvoorbeeld ook met hun naasten.

Waar je na je opleiding aan de slag kunt? Bij een woonvorm, een dagbesteding, welzijnsorganisatie of verzorgings- of verpleeghuis. Of denk aan een justitiële instelling, asielzoekerscentrum of bij mensen thuis. Studeer je liever nog even door? Dan kun je ook doorstromen naar een hbo-opleiding.Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg

In dit profiel werk je met mensen die een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking hebben of een combinatie daarvan. Dat kunnen mensen van alle leeftijden zijn. Wat jouw hulp inhoudt, verschilt per persoon. Vaak help je iemand om zelfstandig te leven en te wonen. Daarvoor is het belangrijk dat je je goed kunt verplaatsen in andermans situatie en belevingswereld. Je biedt persoonlijke begeleiding, maar je zorgt ook voor coördinatie als er meerdere partijen of collega’s bij betrokken zijn. Je hebt ook een verzorgende taak; zoals hulp bij de persoonlijke verzorging.

Met dit diploma kun je werken in onder andere een woongroep, zorginstelling of onderwijsinstelling voor gehandicapten. Iemand thuis begeleiden behoort ook tot de mogelijkheden. Functies die je na deze opleiding kunt uitvoeren, zijn bijvoorbeeld groepsleider, activiteiten- of woonbegeleider.

Agogisch Medewerker GGZ

Wil je werken in de geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de verslavingszorg of bij een organisatie waar mensen beschermd wonen? Met dit profiel specialiseer je je in het werken met mensen met een psychische of psychiatrische ziekte of stoornis, een verslaving of een combinatie van problemen. Vaak hebben deze mensen een nare periode of ervaring gehad. Jouw taak is te zorgen dat iemand goed herstelt, op eigen benen kan staan en goed functioneert in de samenleving. Je werkt met een uitdagende doelgroep en vaak gaat hun proces langzaam en met vallen en opstaan. Dat vraagt veel van je inlevingsvermogen, doorzettingsvermogen en creativiteit. Om je doel te bereiken, stel je samen een ondersteuningsplan op. Je voert veel gesprekken met je cliënten en onderneemt activiteiten met hen. Daarnaast onderhoud je de contacten met bijvoorbeeld andere instanties, zorgverleners en familieleden.

Je kunt na deze opleiding bijvoorbeeld werken als woonbegeleider of activiteitenbegeleider in de psychiatrie. Je kunt stagelopen in een RIBW (organisatie voor beschermd wonen) of in de psychiatrie bij onder andere inloophuizen, woon- en dagbesteding en ouderenpsychiatrie.

Thuisbegeleider

Je huis netjes houden, jezelf verzorgen, een dag zinvol invullen, rekening houden met je buren. Er zijn veel mensen die daar moeite mee hebben en die hun leven niet op orde krijgen. Vaak hebben ze ook andere problemen, waardoor ze in een neerwaartse spiraal terecht kunnen komen. Met dit profiel specialiseer je je in het begeleiden van mensen en gezinnen in hun thuissituatie.

Jij bent nauw bij hen betrokken en leert hen goed persoonlijk kennen. Je ondersteunt op allerlei terreinen, bijvoorbeeld bij het wonen, huishouden en de persoonlijke verzorging. Maar je zorgt ook voor de juiste psychosociale ondersteuning. Zo nodig schakel je andere specialisten of instanties in.

Jouw doel is mensen de regie over hun eigen leven terug te geven. Ook help je bij het vinden van werk of een andere goede dagbesteding. Jij gaat na waar behoefte aan is en je maakt samen met de cliënt een ondersteuningsplan. Vervolgens ben jij degene die hem of haar motiveert en activeert. Wil je daarbij vooral kinderen en jongeren helpen die de dupe dreigen te worden van een slechte thuissituatie of een probleemgezin? Dan kun je je binnen dit profiel nog verder specialiseren in Jeugd & Gezinswerk.

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen

Sommige mensen hebben meerdere problemen bij het wonen en leven. Soms tijdelijk, zoals het wonen in een asielzoekerscentrum, gevangenis, ziekenhuis of opvanghuis. Maar soms gaat het ook om mensen die moeten wennen aan een nieuwe, permanente situatie. Denk aan een ouderenvoorziening of een woonvorm voor verstandelijk gehandicapten. Met dit profiel specialiseer jij je in zo’n specifieke doelgroep. Dat kan enorm variëren: van kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of een verstandelijke beperking, tot ouderen of kinderen, jongeren en volwassenen met gedragsproblemen. Je ondersteunt en stimuleert hen zelfstandig dingen op te pakken. Jij gaat er voor dat zij hun eigen leven leiden, zonder afhankelijk te zijn van anderen. Binnen dit profiel kun je je verder specialiseren in Jeugd & Gezinswerk.

Na deze opleiding kun je bijvoorbeeld werken als woongroepbegeleider, werkbegeleider, activiteitenbegeleider of trajectbegeleider. Functies met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Je werkt nauw samen met andere hulpverleners, waarbij jij de coördinator bent. Soms werk je binnen een organisatie, soms daarbuiten. Soms heb je een vaste, eigen groep mensen die je begeleidt, maar het kan ook zijn dat je moet ingrijpen bij crisissituaties.

Je sterke punten

Voor dit beroep moet je in de eerste plaats natuurlijk goed met mensen kunnen omgaan. Je kunt je goed in anderen inleven, maar laat je niet meeslepen: je gaat professioneel om met je gevoelens en emoties in moeilijke situaties. Je geeft goed je grenzen aan, zowel naar de cliënt als naar jezelf. Verder ben je initiatiefrijk en doortastend. Ook kun je een moeilijke situatie snel doorzien en weet je snel oplossingen te verzinnen voor complexe problemen.

Aan het werk
 • Je biedt ondersteunende, activerende begeleiding en zorg.
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid.
 • Je biedt ondersteuning op maat.
 • Je biedt en coördineert ondersteuning op maat.
Opleidingsinformatie

Vanaf het schooljaar 2022-2023 is er sprake van een landelijke aanpassing in het kwalificatiedossier. Hiermee wordt rekening gehouden binnen ons onderwijsprogramma.

 

Opzet van de opleiding

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door middel van workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. De studieduur kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden. De basis van de opleiding is voor iedere student begeleider maatschappelijke zorg breed. Tijdens de opleiding heb je verschillende keuzedelen om je in te specialiseren.

Derde leerweg

Mbo-opleidingen kunnen ook aangeboden worden in de derde leerweg (OVO=overig onderwijs). De opleiding is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent en de deelnemer de opleiding zelf moet betalen (particulier onderwijs). Ook Gezond & Wel biedt deze mogelijkheid aan. Neem voor meer informatie contact met ons op: 0800-0245666 of info@landstede.nl.

Beroepspraktijkvorming

Een beroep leer je vooral in de praktijk. Daarom neemt de BPV (stage) een belangrijk deel van de opleiding in. Zo leer jij de theorie te koppelen aan en toe te passen in de praktijk. Daardoor ben je direct in staat je werk volwaardig uit te oefenen. Ook voeren we projecten uit in een (gesimuleerde) praktijksituatie.

Persoonlijke begeleiding

Samen bekijken we je leertempo, je manier van leren en wat je leert. Hierover maak je afspraken met je coach. Je werkt zowel in groepjes als individueel. De ene keer krijg je bijvoorbeeld een workshop, de andere keer een instructie. Je krijgt theorie en voert praktijkopdrachten uit. Heb je behoefte aan extra ondersteuning of uitdaging? Dan kijken we daar naar!

Beroepsgericht leren

In de beroepspraktijk heb je competenties nodig. Hier werk je aan, zowel op school als in de beroepspraktijk aan. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je daarvoor nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom. Door te werken met een combinatie van (groeps)opdrachten op school, in de praktijk en door middel van gastlessen, stomen wij je klaar als beginnend beroepsbeoefenaar.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Diploma Maatschappelijke Zorg (niveau 3).
 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Heb je een andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel plaatsingsgesprek.
 • Intakedag(deel).

Bij verschillende leerbedrijven binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage gevraagd om een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG). Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: https://watdevog.nl/#wat-de-vog. Dan kun je dat meenemen in je afweging om met deze opleiding te starten.

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten zoals excursies en lesmateriaal. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met de administratie van de opleiding via 0800-0245666 (gratis).

Vervolgopleiding

Verschillende hbo-opleidingen, zoals:

 • Sociaal Werk in de Zorg (2-jarige associate degree)
 • Social Work
 • Vaktherapie (muziek, drama of beeldend)
 • Toegepaste Psychologie
 • Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn
 • Toegepaste Gerontologie


Locaties
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Sublocatie Lelystad
Het Ravelijn 1
8233BR
Lelystad
088-850 7732

Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.