Mbo-Verpleegkundige

Gezondheidszorg

Binnen de opleiding Mbo-Verpleegkundige kun je je specialiseren met deze vier profielen: Ziekenhuis, Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Gehandicaptenzorg (GHZ). Na deze opleiding kun je werken op verschillende werkplekken: van een ziekenhuis, verpleeghuis, speciale woonvorm tot bij mensen thuis.Leerweg
BOL/BBL
Duur
4 jaar
* Of passend bij voortraject.
Niveau
4
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Met een verpleegplan weet je precies welke zorg nodig is
Opleiding Mbo-Verpleegkundige, ziekenhuis simulatie

Beroep

Je gaat na welke hulp iemand nodig heeft op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied. Hiervoor maak je een totaalplan: het verpleegplan. De zorg kan bestaan uit het helpen bij wassen, eten en drinken, het geven van injecties of het verzorgen van wonden. Maar je helpt ook bij psychosociale problemen. Dan zorg je voor ondersteuning, begeleiding, voorlichting of instructies. Het is namelijk soms nodig dat iemand iets moet aanleren om de regie over zijn of haar eigen leven te behouden. Vaak werk je ook samen met de partner of familie van de zorgvrager, met collega’s, artsen en andere zorgspecialisten. Ook begeleid je soms collega’s en stagiaires.

Als verpleegkundige ben je de spil in het zorgproces. Jij coördineert alle zorg rondom de zorgvrager. Daarvoor moet je behoorlijk wat weten en kunnen. Mbo-Verpleegkunde is dus een brede opleiding, waarin je veel leert en veel praktijkervaring opdoet. Je leert precies datgene wat je nodig hebt in de branche waarin jij uiteindelijk wilt werken.Opleiding Mbo-Verpleegkundige, skillslab

Ziekenhuis

Als Mbo-Verpleegkundige Ziekenhuis werk je in een ziekenhuis. Je biedt hier zorg en begeleiding in gemiddelde tot moeilijke zorgsituaties. Je geeft de dagelijkse zorg en helpt ook mee bij een onderzoek of behandeling. Je informeert de zorgvrager goed over de zorg en behandeling en helpt hem of haar bij de verwerking van het gezondheidsprobleem.

Verpleeghuizen en Thuiszorg (VT)

Als Mbo-Verpleegkundige Verpleeghuizen en Thuiszorg verzorg en begeleid je zorgvragers in een verpleeghuis, revalidatievoorziening, thuiszorg of een beschermde of kleinschalige woonsituatie. Je belangrijkste taak is zorgen dat de zorgvrager zelfredzaam is (en blijft) en de regie over zijn of haar eigen situatie behoudt. Je hebt daarbij ook veel contact met andere zorgverleners, een eventuele partner, familieleden en/ of mantelzorgers.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Als Mbo-Verpleegkundige Geestelijke Gezondheidszorg werk je met mensen die hulp nodig hebben bij psychosociale stoornissen, psychiatrische stoornissen of een verslaving. De zorg geef je bijvoorbeeld in een instelling, een beschermde woonvoorziening of bij de zorgvragers thuis. De problemen hebben vaak te maken met hun sociale, maatschappelijke situatie. Daarom betrek je meestal ook een eventuele partner, familie en andere zorgspecialisten bij de zorg.

Gehandicaptenzorg (GHZ)

Als Mbo-Verpleegkundige Gehandicaptenzorg werk je met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Je leert omgaan met verschillende doelgroepen zoals zorgvragers met het syndroom van Down, een meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Je gaat na wat ze aan zorg nodig hebben en beoordeelt wat ze willen en zelf kunnen. Daarnaast zorg je door het uitvoeren van verpleegkundige interventies dat de zorgvragers hun vaardigheden behouden of verder ontwikkelen. Je bent meestal ook het aanspreekpunt voor andere zorgverleners en familieleden.

Je sterke punten

Je bent geïnteresseerd in mensen met lichamelijke, geestelijke en/of sociaal-maatschappelijke problemen. Je kunt goed luisteren, bent begripvol, kunt je inleven in de zorgvrager en gaat respectvol met hem of haar om. Je bent een teamplayer die planmatig en doelgericht werkt en die informatie duidelijk en helder overbrengt. Je kunt tegen stress en je gaat verantwoordelijkheden niet uit de weg.

Opleiding Mbo-Verpleegkundige, skillslab doseren met spuiten
Aan het werk
 • Bieden van zorg en ondersteuning in het verpleegkundig proces.
 • Werken aan organisatie- en professiegebonden taken.
Opleidingsinformatie
Opleiding Mbo-Verpleegkundige, bijhouden van registraties

Opzet van de opleiding

In de startperiode besteed je aandacht aan het beroepenveld (beroepsbeeld), de inhoud en opzet van de opleiding (opleidingsbeeld) en je eigen functioneren (zelfbeeld). Daarnaast leer je ook al vaardigheden die met het beroep te maken hebben. Je leert in deze startperiode ook wat beroepsgericht leren is en hoe jij daar de beste resultaten mee behaalt.

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. Naast de basiszorg worden de zorgcategorieën en verpleegtechnische vaardigheden aangeboden. Daarnaast volg je de volgende ondersteunende vakken: Nederlands, een vreemde taal (Engels), rekenen, sport en Leren Loopbaan en Burgerschap (LLB).

De studieduur kan verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden.
BOL: 4 jaar. Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring is een korter traject mogelijk.
BBL: 4 jaar. Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring is een korter traject mogelijk. Voorwaarde voor deelname is dat je zelf voor een werkplek zorgt (minimaal 20 uur per week).

Als student doorloop je de volgende fasen: starter, gevorderde en (beginnend) beroepsbekwaam.
Het eerste jaar is het basisdeel waarvan je 20 weken beroepspraktijkvorming (stage) doet. Aan het begin van het schooljaar wordt vaak gestart met één dag per week een BOZ-stage (BeroepsOriëntatieZorg) ter voorbereiding op de eerste stage van 20 weken.
Het tweede jaar volg je het profieldeel, start je met het volgen van keuzedelen en doe je beroepspraktijkvorming. Het derde en vierde jaar volg je het profieldeel, ga je verder met keuzedelen en doe je beroepspraktijkvorming.

Persoonlijke begeleiding

We beginnen je opleidingstraject met een uitgebreid plaatsingsgesprek. Vooraf maken we duidelijke afspraken die jij vastlegt in een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). Daarnaast maak jij voor elke periode een planning. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Als het nodig is, stel jij het plan bij.

Je krijgt gedurende je opleidingstraject een vaste, persoonlijke coach die jou individueel begeleidt. Wekelijks zijn er coachingsmomenten. Bij minderjarige studenten zien wij graag ook de ouders/verzorgers als gesprekspartner rondom de voortgang.

Beroepsgericht leren

In de beroepspraktijk heb je competenties nodig. Hieraan werk je zowel binnen school als in de beroepspraktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom.

Je krijgt les van vakspecialisten. Het lesmateriaal is door hen ontwikkeld, waardoor de praktijk geïntegreerd is in de theorie. We werken in een elektronische werkomgeving waarin je vanaf elke plek toegang hebt tot je studentendossier (e-To).

Beroepspraktijkvorming en praktijkleren

De opleiding sluit goed aan bij de beroepspraktijk. Tijdens de BPV (stage) doe je ontwikkelingsgerichte opdrachten ter voorbereiding op de examens door het afleggen van de Proeve van Bekwaamheid op (beginnend) beroepsbekwaam niveau. Je BPV kan plaatsvinden in bijvoorbeeld verpleeghuizen, revalidatiecentra, thuiszorg, diverse woonvormen voor zorgvragers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, zorgorganisaties voor psychiatrie en verslavingszorg en ziekenhuizen. Vanaf de start van de opleiding ben je ook in de praktijk aan het leren. Ook zijn er mogelijkheden voor een internationale BPV.

In het eerste jaar starten we met het basisprofiel. Onderdeel hiervan is het oefenen van praktijksituaties in het skillslab. Hierdoor ben je goed voorbereid op de beroepspraktijkvorming.

Specialiseren

Hoewel een beroepsopleiding opleidt voor één of meerdere specifieke beroepen, heb je misschien je eigen ideeën over je toekomstige baan. Ook kan het zijn dat je gewoon uit interesse kennis en vaardigheden wilt leren uit andere beroepenvelden. Dat kan bij ons in onze Landschappen. De eerste afspraken hierover maken we samen tijdens het plaatsingsgesprek. In overleg kun je tijdens je opleidingstraject eventueel je keuze aanpassen of uitbreiden.

Skillslab

Op school is een skillslab: een praktijklokaal met bedden, oefenpoppen en allerlei materialen waarmee je de basiszorg en verpleegtechnische handelingen in de praktijk brengt. Om een leersituatie zo realistisch mogelijk vorm te geven, kan er ook gebruik gemaakt worden van acteurs (simulanten) die de rol van zorgvrager overnemen. Op deze manier word je goed voorbereid op jouw toekomstige beroep.

Zorgtrainingscentrum

Tijdens je opleiding volg je ook lessen in het ZorgtTrainingsCentrum (ZTC). Dit centrum is een initiatief van verschillende scholen (mbo- en hbo-onderwijsinstellingen), zorginstellingen en technische bedrijven. De thema's zorg, ethiek en techniek komen hier bij elkaar. Je maakt in het ZTC bijvoorbeeld kennis met nieuwe technologieën, die ervoor kunnen zorgen dat de zelfredzaamheid van zorgvragers behouden blijft of wordt vergroot. Met die kennis ben je nog beter voorbereid op je toekomstige werk!

Samenwerkingspartners

Om de theorie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk werkt het Landschap Gezond & Wel nauw samen met diverse (zorg)organisaties. Dit biedt uitdagende BPV-plaatsen (stages) voor jou als student.

Landstede MBO zorgt in overleg met jou voor passende BPV-plaatsen. Wij maken daarbij gebruik van onze goede contacten met het werkveld.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.
 • Heb je een Verzorgende-IG of andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

 Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel Plaatsingsgesprek
 • Eventueel aanvullend plaatsingsgesprek SAB (Studie, Advies & Begeleiding

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en eventueel reiskosten om naar je stageplaats toe te gaan en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten, zoals excursies, gastlessen, kopieën, internetgebruik en lesmateriaal. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met de administratie van de opleiding via 0800-0245666 (gratis).

Vervolgopleiding

Specialistische vervolgopleidingen, zoals:

 • Kinderverpleegkunde
 • Kraamverpleegkunde
 • Intensive care verpleegkundige
 • Spoedeisende hulp verpleegkundige/Ambulance verpleegkundige
 • Hbo-Verpleegkunde (Hbo-V)
 • Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener


Locaties
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Sublocatie Lelystad
Het Ravelijn 1
8233BR
Lelystad
088-850 7732

Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.