Mbo-Verpleegkundige

Gezondheidszorg

Binnen de opleiding Mbo-Verpleegkundige kun je je specialiseren met deze vier profielen: Ziekenhuis Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Gehandicaptenzorg (GHZ) Na deze opleiding kun je werken op verschillende werkplekken: van een ziekenhuis, verpleeghuis, speciale woonvorm tot bij mensen thuis.Leerweg
BOL/BBL
Duur
4 jaar
* Of passend bij voortraject.
Niveau
4
 • Beroep
 • Opleiding
 • Beoordeling
Met een verpleegplan weet je precies welke zorg nodig is
Opleiding Mbo-Verpleegkundige, ziekenhuis simulatie

Beroep

Je gaat na welke hulp iemand nodig heeft op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied. Hiervoor maak je een totaalplan: het verpleegplan. De zorg kan bestaan uit het helpen bij wassen, eten en drinken, het geven van injecties of het verzorgen van wonden. Maar je helpt ook bij psychosociale problemen. Dan zorg je voor ondersteuning, begeleiding, voorlichting of instructies. Het is namelijk soms nodig dat iemand iets moet aanleren om de regie over zijn of haar eigen leven te behouden. Vaak werk je ook samen met de partner of familie van de cliënt, met collega’s, artsen en andere zorgspecialisten. Ook begeleid je soms collega’s en stagiaires.

Als verpleegkundige ben je de spil in het zorgproces. Jij coördineert alle zorg rondom je cliënt. Daarvoor moet je behoorlijk wat weten en kunnen. Mbo-Verpleegkunde is dus een brede opleiding, waarin je veel leert en veel praktijkervaring opdoet. Je leert precies datgene wat je nodig hebt in de branche waarin jij uiteindelijk wilt werken.Opleiding Mbo-Verpleegkundige, skillslab

Mbo-Verpleegkundige Ziekenhuis

Als Mbo-Verpleegkundige Ziekenhuis werk je in een ziekenhuis. Je biedt hier zorg en begeleiding in gemiddelde tot moeilijke zorgsituaties. Je geeft de dagelijkse zorg en helpt ook mee bij een onderzoek of behandeling. Je informeert de cliënt goed over de zorg en behandeling en helpt hem of haar bij de verwerking van het gezondheidsprobleem.

Mbo-Verpleegkundige Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Als Mbo-Verpleegkundige Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg verzorg en begeleid je cliënten in een verpleeghuis, revalidatievoorziening, verzorgingshuis, thuiszorg of een beschermd- of kleinschalig-wonensituatie. Je belangrijkste taak is zorgen dat je cliënt zichzelf gaat of blijft redden en de regie over zijn of haar eigen situatie behoudt. Je hebt daarbij ook veel contact met andere zorgverleners, de partner en familieleden.

Mbo-Verpleegkundige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Als Mbo-Verpleegkundige Geestelijke Gezondheidszorg werk je met mensen die hulp nodig hebben bij psychosociale stoornissen, psychiatrische stoornissen of een verslaving. De zorg geef je bijvoorbeeld in een instelling, een beschermde woonvoorziening of bij de cliënten thuis. De problemen hebben vaak te maken met hun sociale, maatschappelijke situatie. Daarom betrek je meestal ook de partner, familie en andere zorgspecialisten bij de zorg.

Mbo-Verpleegkundige Gehandicaptenzorg (GHZ)

Als Mbo-Verpleegkundige Gehandicaptenzorg werk je met mensen met een beperking. Je leert omgaan met verschillende doelgroepen zoals cliënten met het syndroom van Down, een meervoudig verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Je gaat na wat ze aan zorg nodig hebben en beoordeelt wat ze willen en zelf kunnen. Daarna zorg je door verpleegkundige acties dat de cliënten hun vaardigheden behouden of verder ontwikkelen. Je bent meestal ook het aanspreekpunt voor andere zorgverleners en familieleden.

Je sterke punten

Je bent geïnteresseerd in mensen met lichamelijke, geestelijke en sociaal-maatschappelijke problemen. Je kunt goed luisteren, bent begripvol, kunt je inleven in je cliënt en gaat respectvol met hem of haar om. Je bent een teamplayer die planmatig en doelgericht werkt en die informatie duidelijk en helder overbrengt. Je kunt tegen stress en je gaat verantwoordelijkheden niet uit de weg.

Opleiding Mbo-Verpleegkundige, skillslab doseren met spuiten
Aan het werk
 • Je biedt zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces.
 • Je werkt aan kwaliteit en deskundigheid.
Opleidingsinformatie
Opleiding Mbo-Verpleegkundige, bijhouden van registraties

Opzet van de opleiding

In de startperiode besteed je aandacht aan het beroepenveld (beroepsbeeld), de inhoud en opzet van de opleiding (opleidingsbeeld) en je eigen functioneren (zelfbeeld). Daarnaast leer je ook al vaardigheden die met het beroep te maken hebben. Je leert in deze startperiode ook wat beroepsgericht leren is en hoe jij daar de beste resultaten mee behaalt.

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. Naast de basiszorg worden de zorgcategorieën en verpleegtechnische vaardigheden aangeboden. Daarnaast volg je de volgende ondersteunende vakken: Nederlands, een vreemde taal (Engels), rekenen, sport en Leren Loopbaan en Burgerschap (LLB).

Persoonlijke begeleiding

We beginnen je opleidingstraject met een uitgebreid plaatsingsgesprek. Vooraf maken we duidelijke afspraken die jij vastlegt in een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). Daarnaast maak jij voor elke periode een planning. Tijdens de opleiding kijken we natuurlijk voortdurend of de afspraken, de manier van leren, het tempo en het doel nog kloppen. Als het nodig is, stel jij het plan bij.

Je krijgt gedurende je opleidingstraject een vaste, persoonlijke coach die jou individueel begeleidt. Wekelijks zijn er coachingsmomenten. Bij minderjarige studenten zien wij graag ook de ouders/verzorgers als gesprekspartner rondom de voortgang.

Beroepsgericht leren

In de beroepspraktijk heb je competenties nodig. Hieraan werk je zowel binnen school als in de beroepspraktijk. Je bekijkt bij elke competentie welke (praktische) kennis je nodig hebt. Zo kun je op het juiste moment de juiste dingen doen en weet je ook waarom.

Je krijgt les van vakspecialisten. Het lesmateriaal is door hen ontwikkeld, waardoor de praktijk geïntegreerd is in de theorie. We werken in een elektronische werkomgeving waarin je vanaf elke plek toegang hebt tot je studentendossier (e-To).

Beroepspraktijkvorming en praktijkleren

De opleiding sluit goed aan bij de beroepspraktijk. Tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV = stage) doe je ontwikkelingsgerichte opdrachten ter voorbereiding op de examens door het afleggen van de Proeve van Bekwaamheid op (beginnend) beroepsbekwaam niveau. Je BPV kan plaatsvinden in bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis, in woonvormen voor gehandicapten, instellingen voor psychiatrie en verslavingszorg, ziekenhuizen en de thuiszorg. Vanaf de start van de opleiding ben je ook in de praktijk aan het leren. Ook zijn er mogelijkheden voor een internationale BPV.

In het eerste jaar starten we met het basisprofiel. Onderdeel hiervan is het oefenen van praktijksituaties in het skillslab. Hierdoor ben je goed voorbereid op de beroepspraktijkvorming.

Specialiseren

Hoewel een beroepsopleiding opleidt voor één of meerdere specifieke beroepen, heb je misschien je eigen ideeën over je toekomstige baan. Ook kan het zijn dat je gewoon uit interesse zaken wilt leren uit andere beroepenvelden. Dat kan bij ons in onze landschappen. De eerste afspraken hierover maken we samen tijdens het plaatsingsgesprek. In overleg kun je tijdens je opleidingstraject eventueel je keuze aanpassen of uitbreiden.

Skillslab

Op school is een skillslab: een praktijklokaal met bedden, oefenpoppen en allerlei materialen waarmee je de basiszorg en verpleegtechnische handelingen in de praktijk brengt. Soms nemen anderen de rol van zorgvrager en wordt er een praktijksituatie in scène gezet, zodat je goed wordt voorbereid op jouw toekomstige beroep.

Zorgtrainingscentrum

Tijdens je opleiding volg je ook lessen in het Zorgtrainingscentrum. Dit centrum is een initiatief van verschillende scholen (mbo`s en hbo`s), zorginstellingen en technische bedrijven. De thema`s zorg, ethiek en techniek komen hier bij elkaar. Je maakt in het Zorgtrainingscentrum bijvoorbeeld kennis met nieuwe technologieën, die ervoor kunnen zorgen dat cliënten zich beter zelf leren redden. Met die kennis ben je nog beter voorbereid op je toekomstige werk!

Samenwerkingspartners

Om de theorie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk werkt het landschap Gezond & Wel nauw samen met diverse organisaties en instellingen uit de branche. Dit biedt heel uitdagende BPV-plaatsen (stages) voor jou als student.

Landstede MBO zorgt in overleg met jou voor passende BPV-plaatsen. Wij maken daarbij gebruik van onze goede contacten met het werkveld.

Toelating

Vooropleidingseisen

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl) of theoretische leerweg (tl).
 • Een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.
 • Heb je een Verzorgende-IG of andere vooropleiding (met diploma), dan bekijken we tijdens het plaatsingsgesprek onder welke voorwaarden je eventueel aan de opleiding kunt beginnen.

 Verplichte intakeactiviteiten

 • Individueel Plaatsingsgesprek
 • Deelname gesprek SAB (Studie, Advies & Begeleiding) voor aanname

Studiekosten

Naast het lesgeld heb je kosten voor lesmateriaal en eventueel reiskosten stageplaats en betaal je een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten, zoals excursies, gastlessen, kopieën, internetgebruik en lesmateriaal. Voor meer informatie over studiekosten kun je bellen met de administratie van de opleiding via 0800-0245666 (gratis).

Vervolgopleiding

Specialistische vervolgopleidingen, zoals:

 • Kinderverpleegkunde
 • Kraamverpleegkunde
 • Intensive care
 • Spoedeisende hulp/Ambulance
 • Hbo-Verpleegkunde (Hbo-V)
 • Lerarenopleiding Verpleegkunde
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener


Locaties
Dokterspad 2
Dokterspad 2
8025AW
Zwolle
088-850 8100

Sublocatie Lelystad
Het Ravelijn 1
8233BR
Lelystad
088-850 7732

Westeinde
Westeinde 33
3844DD
Harderwijk
088-850 78 00

Zwolsestraat
Zwolsestraat 63a
8101 AB
Raalte
088-850 8200

Beoordeling
Jouw kans op werk met deze opleiding

Onderstaande tabellen tonen de gegevens van de website Studie in Cijfers, een website van de onafhankelijke stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De studiebijsluiter geeft informatie over de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname en de kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.