Aanvraag MBO Studentenfonds - onvoldoende financiële middelen

Aanvraagformulier ondersteuning vanuit het mbo-studentenfonds

Jij bent een (nieuwe) minderjarige MBO-student ..

 

 • en bij Stichting Landstede staat ingeschreven voor een BOL-opleiding, BBL-opleiding of Entreeopleiding bij stichting Landstede;
 • die op 1 oktober nog geen 18 jaar is en dus nog geen recht heeft op een basisbeurs;
 • waarvan het inkomen van jouw ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) lager is dan 130% van het sociaal minimum (de bijstandsnorm);
 • bekijk hier de sociaal minimum inkomen indicaties op de website van de Rijksoverheid.
 • waarvan het gezin, jouw ouder(s)/verzorger(s) in schuldsanering, of onder curatele of bewindvoering staat;

De ondersteuning bestaat in dit geval uit bekostiging van de verplichte onderwijsbenodigdheden uit het mbo-Studentenfonds. Om in aanmerking te komen, vragen wij je om dit aanvraagformulier mbo-Studentenfonds in te vullen. 

of

Jij bent een (nieuwe) 18+ student ..

 • en staat ingeschreven voor een BOL-opleiding, BBL-opleiding of Entreeopleiding bij stichting Landstede; 
 • en verkeert in een financieel uitzonderlijke moeilijke situatie, bijvoorbeeld schuldhulpverleningstraject/bewindvoering, mantelzorger of bent vanwege ziekte niet of onvoldoende in staat te werken. 
 • en jonger dan 21 jaar?
  Het gezinsinkomen (studiefinanciering + overige inkomsten) van de student en ouder(s)/verzorger(s) ligt onder de 130% van het sociaal minimum (bijstandsnorm)
 • of ouder dan 21 jaar?
  Het gezinsinkomen (studiefinanciering + overige inkomsten) van de student ligt onder de 130% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) op basis van zelfstandig wonen 

De ondersteuning bestaat in dit geval uit bekostiging van de verplichte onderwijsbenodigdheden uit het mbo-Studentenfonds. Om in aanmerking te komen, vragen wij je om dit aanvraagformulier mbo-Studentenfonds in te vullen.

Toekenning ondersteuning

Heb je op basis van deze criteria mogelijk recht op ondersteuning, dan zal dat in beginsel gaan om het beschikbaar stellen van onderwijsbenodigdheden. Dat wil zeggen: onderwijsbenodigdheden waarover jij als student zelf moet beschikken voor het volgen van het onderwijs en het afleggen van het examen. Dat zijn bijvoorbeeld boeken, messensets, kappersbenodigdheden, enzovoorts. De regeling is niet van toepassing op lesgeld en reiskosten. 

Het beschikbaar stellen kan op drie manieren plaatsvinden:

1. Onderwijsbenodigdheden worden in bruikleen gegeven (centraal beheerd);

2. Je ontvangt een tegemoetkoming van de aanschafkosten van deze onderwijsbenodigdheden;

3. Je krijgt een renteloze lening (duurzame onderwijsbenodigdheden).

Een aanvraag kan maximaal voor de duur van één jaar worden toegekend. Afhankelijk van het te verstrekken middel en de omstandigheden van het geval, wordt het middel eenmalig of vaker verstrekt. Dit wordt per aanvraag (opnieuw) bekeken. 

In hele uitzonderlijke gevallen kun je vrijgesteld worden van betaling van bepaalde activiteiten en is het mogelijk deel te nemen aan bepaalde extra activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld verplichte excursies, branchegerichte examens, aangeraden activiteiten en aangeraden cursussen. Dit is maatwerk en nooit afdwingbaar.

*=verplicht

Aanvraagformulier 3 ondersteuning mbo-studentenfonds - Onvoldoende financiële middelen

Indien student jonger dan 18 jaar

Coach van de student vanuit school

Je vraagt ondersteuning door ter beschikking stellen van onderwijsbenodigdheden vanwege onvoldoende financiële middelen bij de student en/of ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s).

Omschrijf waarom jij graag gebruikt wilt maken van het MBO Studentenfonds Geef hierbij ook aan welke onderwijsbenodigdheden verplicht zijn en welke onderwijsbenodigdheden je ter beschikking gesteld wilt krijgen.

Bijvoorbeeld: “Ik woon bij mijn ouders en twee broers”, of “ik woon in een gezinshuis”, of “Mijn ouders zijn gescheiden en ik woon met mijn vader, zijn nieuwe partner en mijn zusje”

Ben je minderjarig?

Toon aan
- dat je een BOL/BBL/ENTREE opleiding volgt
- dat je onvoldoende financiële middelen hebt om de verplichte onderwijsbenodigdheden aan te schaffen, door aan te tonen dat:

 • het inkomen van je ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) lager is dan 130% van het sociaal minimum (de bijstandsnorm), of
 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) in schuldsanering zitten of onder curatele of bewindvoering staan

Ben je meerderjarig?

Toon aan:
- dat je een BOL of BBL opleiding volgt
- in geval van een BBL-opleiding: dat je geen loon ontvangt en de werkgever de studiekosten niet betaalt.
- je in een financieel uitzonderlijke situatie verkeert, bijvoorbeeld onder curatele of bewindvoering staat, in een schuldhulpverleningstraject zit, mantelzorger bent of vanwege ziekte niet of onvoldoende in staat bent om te werken.

- Ben je ouder dan 18, maar jonger dan 21 jaar:
Toon aan

 • dat het totale inkomen van jou (studiefinanciering + overige inkomsten) en ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) gezamenlijk ligt onder de 130% van het sociaal minimum (bijstandsnorm);
- Ben je ouder dan 21 jaar:
Toon aan
 • dat je inkomen (studiefinanciering + overige inkomsten) ligt onder de 130% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) op basis van zelfstandig wonen.
 • dat je ouder(s)/verzorger(s) geen financiële bijdrage kunnen of willen leveren.

Formulier kostenspecificatie leermiddelen 2021-2022

Om inzichtelijk te maken welke leermiddelen je aanvraagt, verzoeken we je om dit formulier in te vullen en te uploaden bij je aanvraag. Download hier hier het formulier

Formulier Inkomen

Om je aanvraag goed te kunnen beoordelen, hebben wij bewijs van inkomen nodig. Het gaat dan om het gezinsinkomen (alle wettelijk vertegenwoordigers). Onder inkomen wordt het volgende verstaan: loon uit arbeid, uitkering (bijstand/participatiewet/toeslagenwet/WW/WAO/AOW/Wajong/etc.), alimentatie, studiefinanciering, etc. Mocht er sprake zijn van schulden, schuldenregelingen loonbeslag of bewindvoering, dan worden we daar ook graag van op de hoogte gebracht. Je kunt dit formulier gebruiken als hulpmiddel, maar het hoeft niet. Het is wel noodzakelijk dat je bewijslast aanlevert. Download hier hier het formulier

Bewijsstuk(ken) uploaden

Kies 1 of meer bestanden.

Kies hier 1 of meer bestanden
Met het versturen van deze aanvraag verklaart de student en/of wettelijk vertegenwoordiger dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en juist zijn.
Met het versturen van dit aanvraagformulier geeft de student en/of wettelijk vertegenwoordiger toestemming om deze aanvraag (exclusief bijlagen) alsmede de beslissing op deze aanvraag aan het studentendossier van de student toe te voegen.
Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens op te slaan en te verwerken ten behoeve van de beoordeling van mijn aanvraag door de toetsingscommissie.